top of page
Logo_Black_1.5x.png

CarFully - תנאי שימוש

אנו מזמינים אתכם לבקר באפליקציית CarFully (להלן יחד עם ה"תוכן" (כהגדרתו מטה): "האפליקציה"). לפני השימוש באפליקציה יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים ("תנאי השימוש"), כדי לדעת מהן הזכויות והחובות המשפטיות שלכם בקשר לאפליקציה המסופקת על ידי CarFully Ltd., חברות קשורות וחברות בנות (יחד ולחוד להלן: "אנחנו" או "CarFully").

 

CarFully שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק את השירותים והמידע הזמינים באפליקציה, לבצע שינויים או עדכונים באפליקציה, או במוצרים או בתוכניות המתוארות באפליקציה, או בתנאי השימוש, בכל עת וללא הודעה נוספת. שימוש באפליקציה לאחר שינויים כאמור מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים.

1. אישורכם; מדיניות הפרטיות

השימוש באפליקציה, לרבות אך ללא הגבלה, הוספה לתוכן האפליקציה (כהגדרתו מטה) או צפייה בו, מהווה הסכמה (1) לתנאי השימוש; ו-(2) למדיניות הפרטיות של CarFully ("מדיניות הפרטיות"). תנאי השימוש חלים על כל משתמשי האפליקציה. במקרה של אי הסכמה לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, אין להשתמש באפליקציה או במידע המופיע בה.

2. סמכות לאשר את תנאי השימוש

האפליקציה אינה מיועדת לשימוש של ילדים מתחת לגיל 13. אישורכם מהווה אישור שאתם מעל גיל 13.

3. גישה לאפליקציה

CarFully מעניקה לכם רשות להשתמש באפליקציה בכפוף לתנאים הבאים: (1) אין להעתיק, להפיץ או לשנות כל חלק מן האפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של CarFully; (2) אין לשלוח פרסומים, דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה ללא אישור או הרשאה; (3) אין להעביר תוכן שמכיל תוכנות זדוניות או קובץ, קוד או תכנית מזיקה אחרת; (4) אין להפריע לשרתים או לרשתות המחוברות לאפליקציה; ו-(5) יש לקיים את תנאי השימוש.

אין להשתמש או להפעיל מערכת אוטומטית כלשהי, לרבות אך ללא הגבלה, "רובוטים", "עכבישי רשת" ו"קוראים לא מקוונים", תוך חדירה לאפליקציה כך שנשלחות יותר הודעות לשרתי CarFully בזמן נתון לעומת מה שיכול אדם ביולוגי לשלוח באופן סביר בזמן דומה, על ידי שימוש בדפדפן מקוון רגיל. CarFully מעניקה למפעילים של מנועי חיפוש פומביים רשות להשתמש בעכבישים כדי להעתיק חומר מהאפליקציה למטרה הבלעדית של יצירת אינדקסים זמינים לציבור של החומרים, אך לא לצרכי מטמונים או ארכיונים של חומרים אלו. CarFully שומרת את הזכות לבטל את החריגים לעיל באופן כללי או ספציפי. אתם מסכימים בזאת שלא לאסוף או לקצור פרטים אישיים מזהים, לרבות שמות חשבון או כתובות מייל, מן האפליקציה, ולא להשתמש במערכות התקשורת שתספק האפליקציה לכל מטרת שידול מסחרי.

CarFully שומרת את הזכות לבטל את הגישה שלכם לאפליקציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי, עם או בלי סיבה.

 

4. זכויות קניין רוחני

 CarFullyהיא הבעלים או בעלת הרישיון בכל תוכן האפליקציה, לרבות אך לא הגבלה, הטקסט, המסמכים, התיאורים, המוצרים, התוכנות, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, מאפיינים אינטראקטיביים, שירותים, חומרי משתמשים וכל תוכן אחר המופיע באפליקציה ("התוכן"), סימני המסחר, סימני השירות והלוגואים הרלוונטיים ("הסימנים"). התוכן באפליקציה מופיע במצבו הקיים (AS IS) לצרכי ידיעה ושימוש אישי בלבד, ואין להעתיק, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג, למכור, ליתן רישיון, להרכיב מחדש או להשתמש בתוכן כאמור בכל דרך אחרת ללא קבלת אישור מראש ובכתב של CarFully. CarFully שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בקשר לאפליקציה. במקרה של הורדה או הדפסה של עותק של התוכן לשימוש אישי, יש לשמור על כל הודעות זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות המופיעות שם. אין לעקוף, לבטל או להפריע בכל דרך אחרת למאפייני האבטחה של האפליקציה או מאפיינים שמונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כאמור או לאכוף מגבלות על השימוש באפליקציה.

"CarFully", הלוגו של CarFully וסימנים אחרים דומים הם סימנים של CarFully או של חברות קשורות לה. כל יתר סימני המסחר, סימני השירות והלוגואים המופיעים באפליקציה הם סימני המסחר, סימני השירות והלוגואים של בעליהם בהתאמה.

סעיף זה ישרוד כל ביטול של תנאי השימוש.

5. המידע שלכם

כל הנתונים והמידע שתמסרו ל-CarFully במסגרת האפליקציה ובקשר לתנאי השימוש ("המידע שלכם") יאוחסנו בצורה מאובטחת ופרטית, ולא ישמשו את CarFully לכל מטרה שאינה אספקת השירותים של CarFully. במסגרת היחסים עם CarFully אתם שומרים על בעלות על המידע האישי, לרבות כל זכות, בעלות ואינטרס רלוונטיים. אתם מעניקים בזה ל- CarFullyזכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, להשתמש, להציג, לשדר ולהפיץ את המידע שלכם, אך ורק בקשר לאספקת השירותים של CarFully. בנוסף, CarFully עשויה להשתמש במידע שלכם כדי ליצור מאגר מידע מצטבר (למשל, יחד עם לקוחות אחרים) וסטטיסטיקות, ו- CarFullyרשאית להשתמש ולגלות נתונים וסטטיסטיקות כאמור לפי שיקול דעתה, ובלבד שאין בנתונים שנמסרו כאמור כדי לזהות אתכם או כל אדם אחר.

 

6. גילוי

אנו שומרים את הזכות לקבל גישה, לקרוא, לשמור ולגלות את חומרי המשתמשים (בין אם פורסמו ובין אם לאו) או כל מידע אחר שאנו סבורים באופן סביר כי הינו נחוץ (א) כדי לקיים כל חוק, תקנה, הליך משפטי, צו או בקשה שיפוטית, (ב) כדי לאכוף את תנאי השימוש, לרבות חקירה של הפרות פוטנציאליות שלהם, (ג) כדי לזהות, למנוע או להתייחס בכל דרך אחרת להונאה, אבטחה או נושאים טכניים, (ד) כדי להגיב לפניות תמיכה של המשתמשים, או (ה) כדי להגן על הזכויות, הנכסים או הביטחון של CarFully, המשתמשים שלה או הציבור.

7. קישורים

האפליקציה עשויה להכיל קישורים לאפליקציות/אתרים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת.CarFully  CarFully אינה קשורה לאפליקציות אלו ואין לה שליטה עליהן, והיא לא תישא בכל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אפליקציות של צדדים שלישיים. כמו כן, CarFully לא תצנזר או תערוך את התוכן של אתרים של צדדים שלישיים. מעצם השימוש באפליקציה אתם משחררים את CarFully במפורש מכל אחריות הנובעת מהשימוש באפליקציה של צד שלישי. לפיכך, אנו ממליצים לשים לב מתי עזבתם את האפליקציה ולקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אפליקציה אחרת שבה אתם מבקרים.

 

8. מהימנות המידע

CarFully משתדלת להיות מדויקת ככל הניתן. עם זאת, CarFully לא יכולה ואיננה מבטיחה כי התוכן הזמין באפליקציה הוא מדויק, שלם, מהימן, עדכני או חף מטעויות. CarFully שומרת את הזכות לבצע שינויים בתוכן או בכל חלק ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה לפני או אחרי ביצוע שינויים בתוכן כאמור. השימוש בתוכן, או בכל חלק ממנו, הוא על אחריותכם וסיכונכם בלבד.

 

9. הגבלת אחריות

סעיף זה לגבי הגבלת אחריות חל בין אם השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה הם לתשלום ובין אם לאו.

אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם כתוב בינך לבין CarFully, האפליקציה (לרבות התוכן וכל השירותים האחרים הניתנים על ידה), מסופקת AS IS וללא אחריות מכל סוג, לרבות אך ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות ותנאים של סחירות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, ואלו הנובעים מכוח חוק או פרקטיקת מסחר או שימוש במסחר. על אף שאנו נוקטים מאמצים סבירים כדי להבטיח שהאפליקציה תפעל כנטען, CarFully אינה מבטיחה שהאפליקציה תהיה נקייה מבאגים, פרצות אבטחה, מתקפת וירוסים וכדומה, או שהיא תמיד תהיה זמינה. מעת לעת האפליקציה לא תהיה זמינה בשל תחזוקה שוטפת, שדרוג או מסיבות אחרות. בנוסף,   CarFully לא תישא באחריות בגין השלכות של בעיות טכניות של האינטרנט, חיבורים איטיים, עומס תנועה או עומס יתר של השרתים שלנו או אחרים וכדומה. אתם מאשרים במפורש ש- CarFully לא תישא באחריות בגין התנהגות מכפישה, פוגענית או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו והסיכון לנזק או פגיעה מן האמור לעיל מוטל עליכם בלבד. למעט כפי שצוין במפורש במדיניות הפרטיות שלנו, CarFully לא מציגה מצגים, הבטחות או תנאים מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, באשר לאבטחת המידע שלכם או פעילויות שאתם עוסקים בהן במהלך השימוש באפליקציה. CarFully אינה אחראית, לא תומכת או מתחייבת בקשר לכל תוכן, מוצר או שירות שמוצגים או מפורסמים באפליקציה.

בשום פנים ואופן לא יישאו באחריות CarFully, החברות הקשורות לה ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, נותני הרישיונות, הנציגים והסוכנים, בהתאמה, לכל אובדן כסף, מוניטין, נזקים מיוחדים, עקיפים, אגביים, עונשיים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש, או חוסר היכולת להשתמש באפליקציה ובשירותיה, גם אם CarFully התבשרה על האפשרות של נזקים כאמור. בכל מקרה ומבלי לגרוע מן הכלליות של סעיף זה, אתם מסכימים, בהיקף המותר על פי חוק, שהאחריות הכוללת של CarFully לכל הנזקים וההפסדים כאמור לא תעלה בשום מקרה על הסכום ששולם על ידכם, אם בכלל, ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שהקים את התביעה, לצורך גישה ושימוש באפליקציה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות בגין נזקים אגביים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלות לעיל לא תחולנה עליכם.

10. שיפוי

אתם מסכימים להגן על, לשפות ולהסיר אחריות מ-CarFully, החברות הקשורות לה ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים, בהתאמה, מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, המחויבויות, ההפסדים, האחריויות, העלויות וההוצאות (לרבות, אך ללא הגבלה, שכר טרחת עו"ד) כתוצאה מהבאים: (1) השימוש שלכם באפליקציה; (2) הפרת תנאי השימוש; (3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך ללא הגבלה הפרה של זכויות יוצרים, זכות רכושית, פרסומית או פרטית. חובת ההגנה והשיפוי כאמור תשרוד את תנאי השימוש והשימוש באפליקציה על ידכם.

 

11. כללי

CarFully שומרת את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט באפליקציה בכל עת. דיניה של מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והיחסים עם CarFully ויש לפרשם לפיהם, בהתעלם מכללי ברירת הדין. CarFully ואתם מקבלים את סמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בתל אביב, ישראל, ומוותרים על כל התנגדות לסמכות השיפוט, למקום או טענת פורום לא נאות של בתי המשפט כאמור. תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות וכל הודעה משפטית אחרת שפורסמה על ידי CarFully באפליקציה, מהווים את ההסכם המלא עם CarFully בנוגע לאפליקציה. אם יקבע בית משפט מוסמך שהוראה כלשהי בתנאי השימוש בלתי חוקית, היעדר תוקפה של הוראה זו לא ישפיע על תוקפן של שאר הוראות תנאי השימוש, שתוותרנה בתוקף מלא. ויתור על תנאי כלשהו מתנאי השימוש לא ייחשב וויתור נוסף או מתמשך בקשר לתנאי כאמור או בקשר לכל תנאי אחר, והימנעותו של צד מלהפעיל זכות או הוראה כלשהי לפי תנאי השימוש לא תיחשב ויתור על זכות או הוראה כאמור. CarFully ואתם מסכימים, כי יש להגיש כל עילת תביעה הנובעת מהאפליקציה או קשורה אליה תוך שנה אחת (1) מעת שצמחה עילת התביעה כאמור. אחרת, עילת התביעה כאמור מנועה לצמיתות.

 

12. יצירת קשר

בכל שאלה לגבי תנאי השימוש של האפליקציה או יישומם, יש ליצור עמנו קשר ב- info@carfully.app

bottom of page